Pozyskiwanie dofinansowań

Pozyskiwanie dofinansowań jest istotną kwestią. Członkowie Polskiego Klastra Rolnego otrzymują możliwość darmowego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej. Wnioski o wsparcie finansowe są dobierane do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorcy.

Obecnie dofinansowanie można uzyskać z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
    jest to przedsięwzięcie realizowane częściowo z funduszy europejskich, a częściowo z krajowych, które na celu ma zdynamizowanie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rolnictwa i leśnictwa. Fundusze pozyskiwać można na rzecz wdrażania innowacji w rolnictwie (w tym również gospodarki niskoemisyjnej), ochrony ekosystemów (związanych z leśnictwem i rolnictwem oraz rozwoju przedsiębiorstw rolnych itd. Dofinansowania dotyczą sektorów rolnego, spożywczego i leśnego oraz dążą do poprawy ich konkurencyjności. Misją programu jest również poprawa jakości życia na wsiach oraz zróżnicowanie gospodarki tych terenów.
  • Programu Horyzont 2020;
    jest to program finansowany ze środków EU, którego celem jest rozwój innowacyjności w całej Europie. Promuje współpracę międzynarodową oraz międzysektorową. Dzieli się na trzy filary, z których jeden – Wyzwania Społeczne – dotyczy kwestii ważnych dla społeczeństwa. W ramach tego zagadnienia, przemysł spożywczy zawiera się w wyzwaniu Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Z dofinansowania na rzecz rozwoju przemysłu spożywczego w zakresie produkcji i przetwórstwa korzystać mogą przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe.