Krajowy przepływ informacji rolno-spożywczej

Krajowy przepływ informacji rolno-spożywczej. Agrobiznes tworzony jest przez przemysł rolniczy oraz spożywczy, czyli elementy związane z produkcją oraz dystrybucją pożywienia. Są one ze sobą powiązane, a mimo to współpraca i komunikacja pomiędzy nimi jest zaburzona. Problemy zaczynają się już w samym sektorze rolnym. Poszczególne elementy systemu wiedzy i informacji rolniczej, jak na przykład instytucje i organizacje badawcze, nie współpracują ze sobą – nie ma płynnego przepływu wiedzy i informacji, a nowe technologie, choć są opracowywane, nie są często wdrażane w rolnictwo.

Problemy dotyczą braku powiązań pomiędzy elementami systemu (jak na przykład brak informacji zwrotnej od rolników), trudności w przejściu od wiedzy teoretycznej do praktyki, niespójnego funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego (zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym) czy nawet samych uczelni rolniczych – ich systemu finansowania oraz sposobów przekazywania wiedzy. Wiedza, informacje i doradztwo są jednak kluczowymi elementami dla rozwoju agrobiznesu, zwłaszcza w dobie globalizacji gospodarki światowej. Poprawienie systemu transferu i wykorzystania wiedzy, informacji i doradztwa jest istotne dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności branży rolnej i spożywczej. Dlatego też jednym z programów Klastra Rolnego są działania zmierzające do usprawnienia przepływu informacji rolno-spożywczej. Istotne są zarówno takie elementy programu jak transfer wiedzy (na przykład poprzez organizację szkoleń), poprawienie poziomu doradztwa rolniczego czy usprawnienie zastosowania wyników badań w praktyce, jak i działania dotyczące ulepszenia współpracy pomiędzy sektorem rolnym a spożywczym.